BT Corporate - шаблон joomla Оригами

UAC Mühendislik

İş Hijyeni Ölçümleri

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
is yeri olcum

İş hijyeni ölçüm, test ve analizi: Çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü fiziksel (gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon, vb.), kimyasal (toz, gaz, buhar vb.) ve biyolojik, (virüs, bakteri, mantar, vb.) etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin yapılmasını tanımlamaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

İşverenlerin Yükümlülükleri
İşveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.
İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini risk değerlendirmesine bağlı olarak yaptırır. İşyeri ortamının veya işin gereği olarak kişisel maruziyetlerde farklılık oluştuğunda, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri tekrarlanır.
İşveren laboratuvarlardan işyerine iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapmak üzere gelen laboratuvar personelinin işverenine aşağıdaki hususlarda bilgilendirme yapar:

 1. İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler.
 2. İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler.

İşveren, laboratuvar personeline iş yerinde yürüttüğü faaliyetler süresince eşlik edecek, işin yürütülmesi hakkında bilgi sahibi olan bir kişiyi görevlendirir.
İşveren, yaptıracağı iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinin yapılması sırasında doğru sonuçları almak için:

 1. İş hijyeni ölçüm, test veya analizi gerçekleştirecek deney personeline işyerinde kullanılan teknolojiler hakkında gerekli bilgileri verir ve personelin çalışanlarla görüşmelerini sağlar.
 2. Laboratuvar tarafından hazırlanan plana göre iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinin yapılmasını sağlar.
 3. Normal çalışma şartlarında ve üretim kapasitesinde herhangi bir değişiklik yapmadan, gerçek sonuçları verecek şekilde çalışmanın sürdürülmesini sağlar.
 4. İşyerinde ölçümü yapılacak fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenler hakkında her türlü bilgi, belge ve dokümanı, malzeme güvenlik bilgi formlarını da içerecek şekilde laboratuvarlara verir.
 5. Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanır.
 6. İşyerinde iş hijyeni ölçüm, test ve analiz kayıtlarının saklanmasında mevzuatla belirlenen süreler esastır. Ancak mevzuatta belirlenmeyenler için saklama süresi 10 yıldır.

İşveren, mevzuat gereği işyerinde yapılacak iş hijyeni ölçüm, test ve analizlere ilişkin çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerini alır.

 1. Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
 2. İşyeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
 3. İşyeri Ortamı Gürültü ölçümleri
 4. Kişisel Gürültü Maruziyeti
 5. Kişisel Titreşim Maruziyeti
 6. Kişisel ve İşyeri ortamı Uçucu Organik Bileşiklerin Ölçümü
 7. Aydınlatma
 8. Termal Konfor
 9. Havadaki Kurşun Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 10. Havadaki Sülfürik Asit Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 11. Havadaki Amonyak Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 12. Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 13. Havadaki Benzen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 14. Havadaki Toluen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 15. Havadaki Ksilen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 16. Havadaki Hekzan Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 17. Havadaki Arsenik Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 18. Havadaki Civa Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 19. Toz içerisindeki serbest silis analizi (kişisel ve işyeri ortamı)
 20. Renk Karşılaştırma Metodu ile Gaz ve Buhar Konsantrasyonu
 21. Manyetik Alan Ölçümleri
 22. Radyasyon Ölçümleri

http://www.ftalat.com

http://www.fitalat.com

http://www.azoboyar.com

http://www.tekstiltesti.com

http://www.tekstiltestleri.com

http://www.hasliktesti.com

http://www.hasliktestleri.com

http://www.fizikseltestler.com

http://www.ekolojiktestler.com

http://www.deritesti.com

http://www.deritestleri.com

http://www.kumastesti.com

http://www.kumastestleri.com

http://www.otomotivtestleri.com

http://www.otomotivtesti.com

http://www.tekstillaboratuvari.com

http://www.kalitesertifikasi.com

http://www.kalitesertifika.com