BT Corporate - шаблон joomla Оригами

UAC Mühendislik

EMC Testleri

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
EMC

Birden fazla yönetmenliğin kapsamına girdiği takdirde, ancak bu yönetmeliklerin ( directives ) tümünün gereklerini yerine getirmesi şartıyla, bir cihaza CE- İşareti iliştirilebilir. ( Bakınız 73/23/AT yönetmeliği, 73/23/EEC Directive, 89/330/EEC Directive) Cihaza CE-İşareti iliştirebilmek için ayrıca, cihazın alt parçalarının da ( components ) test raporları ve CE-İşaretleri olması gerektiği dikkate alınmalıdır.
Bu yönetmelik kapsamına, elektromanyetik parazit’e ( disturbance ) neden olabilen veya kendi performansı böyle parazit ( disturbance ) ile bozulabilen cihazlar girmektedir ( Bakınız 89/336/EEC ; 93/68/EEC Direktives )
Alçak Gerilim Yönetmeliği ( 73/23/AT )( LVD Low Voltage Directive 73/23/EEC,93/68/EEC) 11.01.2002 tarih 24637 sayılı “Resmi Gazete”de yayınlanarak 11.01.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Alçak Gerilim Yönetmeliği kapsamına alternatif akım için 50 Volt-1000 Volt arasında, doğru akım için 75 Volt-1500 Volt arasında değişen anma gerilimlerinde kullanılmak üzere tasarımlanan elektrikli teçhizat girer ( Yönetmelik Ek. II sinde belirtilen teçhizat kapsam dışıdır.)
Örneğin “Seslendirme Sistemi Amplifikatörü” ( Audio – Amplifier ) gerek EMC gerekse LVD Yönetmeliği kapsamına girdiği için ancak her iki yönetmeliğinde gereklerini yerine getirmesi halinde CE-İşareti iliştirilebilir.Otomatik kumanda devreleri olan bir asansöre ise, ancak LVD; EMC, Asansör ve Makine Direktifleri olmak üzere 4 yönetmeliğinde tümünün gereklerini yerine getirmesi halinde CE- İşareti iliştirilebilir.

Elektromanyetik Uyumluluk Testleri:
Direktifler, ilgili harmonize Standartlara uyan cihazların, direktif gereklerine de uyumlu olduğunu belirtirler. (89/336/EEC ve 73/23/EEC Direktifleri) Direktif gerekleri ile uyumlu cihazlara da CE-İşareti iliştirilir. EMC Uyumluluk Testleri için aşağıdaki açıklamalarda, örnek olarak ilgili harmonize Standartlar da belirtilecektir.Esasen testler genellikle ilgili standartlar esas alınarak gerçekleştirilir ve değerlendirilir.

Elektromanyetik Uyumlulukta iki ana grup esastır.

 1. Elektromanyetik Parazit Yayma ( Emission )
 2. Elektromanyetik Parazite Bağışıklık ( İmmunity )

Bir dizi standart bu her iki özgün olayı bir ürün veya bir ürün grubu için özellikle inceler.Bir çok durumda her iki olay bir tek ve aynı standart da anılıp irdelenir.

Standardlar aşağıdaki gibi gruplanırlar:

 1. Temel Standartlar ( Basic Standards )
 2. Branş Temel Standardları ( Generic Standards )
 3. Ürün Ailesi Standardları ( Product Family Standards )
 4. Ürün Standardları ( Product Standards )

Temel Standartlar : Bu Standartlar genelde her bir, Bozucu Dalga olayı için tek tek tarifi, olayın açıklamasını, ayrıntılı test metodunu, kullanılan test düzeni ve ölçme cihazlarının açıklaması ve anlatımını içerirler. Ana Branş, Ürün ailesi, Ürün standartlarında referans olarak belirtilmek temel standartların amacıdır.
Bu Temel standartların kullanılmasıyla CE-İşaretinin iliştirilmesi hakkı oluşmaz.Bundan dolayı temel standartlar Avrupa Birliği resmi gazetesinde “Harmonize Standard” olarak yayınlanmazlar.
Örnekler :

 1. IEC 61000-4 Serisi : Elektromanyetik Parazite bağışıklık için ölçü teknikleri
 2. ENV 50140 : Radyo Frekanslı elektromanyetik alanlara karşı “Elektromanyetik Parazite Bağışıklık” testleri

Branş Temel Standartları : Bu standartlar prensip olarak aynı bir ortamda kullanılan bütün ürünler için geçerlidir.Standardlar, ürünler için belirleyici olabilen EMC olguları için kullanılması gereken sınır değerleri içerirler.İnceleme metotları için temel standartlara atıfta bulunulur.”Temel Branş Standardları” harmonizasyon için dikkate alınırlar ve dolayısıyla AB resmi gazetesinde yayınlanırlar.Bu standartların kullanılmasından CE-İşaretinin iliştirilmesi hakkı oluşturulabilir.Ancak bunu için söz konusu ürünle ilgili “Ürün Ailesi veya Ürün Standardı” olmaması bir ön şarttır.Zira böyle standartların “Branş Temel Standartları’na göre önceliği vardır. Genel “Branş Temel Standardları”,bütün ortam koşulları ve en önemli EMC olgularını kapsayan “Parazit Yayma” ve “Parazitlere Bağışıklıkla” ilgili dört standart da gruplanmıştır.

Elektromanyetik Parazit Yayma :
EN 50081-1 : Elektromanyetik Uyumluluk ( EMC ) Branş Temel standardı “Parazit Yayma” (Kısım 1; Konut alanları, iş yerleri, lokanta, otel keza küçük işletmeler deki cihazlar)( Generic Emission Standard )
EN 50081-2 : Elektromanyetik Uyumluluk ( EMC ) Branş Temel Standardı “Parazit Yayma”(Kısım 2 ; Endüstri alanlarındaki cihazlar) ( Generic Emission Standard )

Parazitlere Bağışıklık:
EN 50082-1 : EMC ; Branş Temel Standardı “Parazitlere Bağışıklık” (Kısım 1 ; Konutlar, işyerleri , lokanta, otel, küçük işletmelerdeki cihazlar) ( Generic İmmunity Standard )
EN 50082-2 : EMC ; Branş Temel Standardı “Parazitlere Bağışıklık” (Kısım 2 : Endüstri alanlarındaki cihazlar ) ( Generic İmmunity Standard )

Ürün Ailesi Standartları: “Ürün ailesi standartları” birbiriyle akraba ürün grupları için belirlenmiştir.Test seviyeleri ve sınır değerleri şart koşulmuştur.Bu standartlar harmonizasyon için dikkate alınırlar ve dolayısıyla AB resmi gazetesinde yayınlanırlar. CE- İşareti kapsamında sertifikalandırma için kullanılabilirler.Ürün ailesi standardı varsa, sadece bu standart kullanılır.
Örnek : EN 55015 ; Floresan lambaların elektromanyetik tacizleri için sınır değerler ve ölçme metotları ( Parazit Dalga Yayma )

Ürün Standartları : Bu standartlar “Ürün Ailesi Standardları” gibidirler, ancak ürün ailesi standartlarından farklı olarak ürünün belli bir cinsi için belirlenmiştir.”Ürün Standardlarının” “Branş Temel Standardlarına” göre daima önceliği vardır.
Örnek : EN 50061 : Implantable Kalp atışı düzenleyicisinin güvenlik koşulları, EN 50091-2 : Kesintisiz güç kaynakları sistemleri ( UPS ) ( Kısım 2 : EMC-Gerekleri )

Testler :
Gerçekleştirilecek testlerde standartlar, ürünün standart tarifinden yola çıkarlar. Bu sırada cihaz bir “Kara Kutu” olarak öngörülür.
Dış Kutuda
Doğru Akım ( DC ) ve Alternatif Akım ( AC ) besleme girişi ve çıkışlarında
Sinyal, Data, Ölçüm ve Kumanda girişi ve çıkışlarında
Fonksiyon Topraklama bağlantısında çeşitli testler yapılır.

Parazit Yaymanın ( Emission ) ölçülmesi : Genel olarak aşağıdaki ölçümler söz konusudur :

 1. Elektromanyetik Dalga radyasyonunun ölçülmesi ( Radiated magnetic field emission )
 2. Parazit dalga gerilimi ölçülmesi ( Cihaz bağlantı iletkenlerinde ) ( Conducted emission )
 3. Parazit dalga gücünün ölçülmesi ( Power Disturbance )
 4. Düzgün sürekli olmayan kırılgan parazit dalgaların ölçülmesi
 5. Alçak frekans şebeke parazit dalgaları
 6. Elektromanyetik Dalga Radyasyonunun ölçülmesi ( Radiated magnetic field emission ) :
 7. Açık alan test Tesisi ( Open Area Test Site )(OATS):
 8. Burada bir cihazın direkt elektromanyetik dalga yaymasının ölçülmesi söz konusudur.Belli uzaklıkta bir ölçüm anteni ile alan şiddeti ölçülür. Bu ölçümler bir laboratuvarda yapılamaz. Özellikle EN 55022 ve EN 55011 deki “Parazit Dalga Yayma” ile ilgili talepler, bir “Açık Alan Test Tesisinde” ( OATS )sinde incelenmelidir. Alternatif olarak “ Absorbsiyon Odası” kullanılabilir. Burası, duvarları ve tavanı ( hatta bazen taban döşemesi ) absorbe eden materyalden yapılmış, refleksiyonsuz bir bölümdür.Öyle ki bu oda da “Açık Alan Test Tesisi” şartları yaratılabilir.
 9. Frekans Sahası : Elektromanyetik dalga yayılması ölçümü genelde “açık alan test tesisi”inde 30 MHz ile 1 GHz frekans aralığında yapılır.Fakat birçok durumda daha alçak ve yüksek frekanslar da geçerlidir.30 MHz üzerinde elektriksel Alan şiddetleri, 30 MHz altında manyetik alan şiddetleri ölçülür.

Parazit Dalga Gerilimi Ölçülmesi ( Conducted Emission ) :
Burada üzerindeki yüksek frekanslı gerilimin ölçüldüğü, iletkenlerdeki testler ( çoğunlukla elektrik şebekesi; bağlantı iletkenleri, fakat komünikasyon veya yük çıkış iletkenleri de olabilir ) söz konusudur.Bu metot genellikle 9 kHz ile 30 MHz frekans aralığında gerçekleştirilir.
Parazit Dalga Gücünün Ölçülmesi ( Power Disturbance ) : Bazı standardlarda “Bozucu dalga gücü ölçülmesinde” , 30 MHz üzerindeki ölçümlerde “Açık alan test tesisi” yerine bir “Kuplaj Halkası” kullanılır.Bir “Kuplaj Halkası” bir akım kıskacı ve bir absorbsiyon filtresinin kombinasyonudur.Bu “Bozucu dalga gücünün” maksimum değerini belirlemek üzere, “Şebeke bağlantı kablosu”üzerinde hareket ettirilir.30 MHz’den 300 MHz’e (bazen 1000 MHz’e ) kadar “Kuplaj Halkası” yardımıyla gerçekleştirilmesi gereken bir ölçüm EN55014 de bulunmaktadır.
Düzgün sürekli olmayan kırılgan Parazit dalgaların ölçülmesi: Bu darbeli parazit dalgaların ölçülmesi için sadece sürekli parazit dalgalar için ölçüm düzenleri yeterli değildir.Ayrıca bir Osiloskop veya özel darbe “analizatörü” ile darbenin uzunluğu belirlenmelidir.Bu tip parazit dalgalar her şeyden önce “Thermostate” gibi şalter komponentler tarafından oluşturulurlar.
Alçak Frekans Şebeke parazit dalgaları:
a-Şebeke Harmonik Distorsiyonu ( Harmonic Distortion ):
EN 60555-2 ve EN 61000-3-2 standartlarında Temel frekanstan 40.Harmoniğe kadar sınır değerler belirtilmiştir.
EN 60555-2 sadece evlerde kullanılan cihazlar, EN 61000-3-2 ise Gücü 50 W ile 75 W ve max. akımı faz başına 16 A olmak şartıyla şebekeye bağlanan bütün cihazlar için geçerlidir.Endüstriyel yahut gastronomi, otel, lokal cihazları için istisnalar geçerlidir.
b- Gerilim Kırpışmaları ( Voltage Fluctuations ) ( Flicker ) :
Bu testte, “Flicker ölçü cihazı” yardımıyla elektrikli aydınlatmadaki rahatsız edici ışık kırpışmalarının kapsamı ölçülür.IEC 868 bu “Flicker ölçü cihazı” için şartlar içerir.EN 60555-3 standardı “test düzenini” belirtir ve test objesinin yaydığı gerilim değişimleri için sınır değerleri verir.İzlenen gerilim değişimleri yüksek doğrulukla ölçülmelidir.
Parazit Dalgalara Bağışıklığın ( Immunity ) Saptanması :
Standartlar da genelde aşağıdaki dayanıklılık belirtileri incelenir.
Sürekli veya implus formunda Fönomenler :

 1. Radyasyon yoluyla yüksek frekanslı etkilenme (hem sürekli, hem de implus formunda) (Radiated İmmunity )
 2. İletkenler yoluyla yüksek frekanslı etkilenme (sürekli) ( Conducted Rf Immunity )
 3. 50-Hz- Manyetik alanı yoluyla yüksek frekanslı etkilenme

Implus formunda Fönomenler :
Statik Elektriğin Deşarjı (Electrostatic Discharge (ESD))
İletkenlerde ani darbe gerilim sivrilikleri
Aşırı gerilim sıçraması, gerilim kesintileri gibi diğer Fönomenler (Voltage dips&Interrupts) :
“Parazit dalgalara bağışıklığın” ölçülmesi, bir cihazın “Parazit Dalga Yayma” bakımından ölçülmesindekilerden farklı özel Düzenekler gerektirir.Bu durum diğerlerinin yanı sıra , “Parazit Dalgalara Bağışıklık Ölçümlerinde” cihazın fonksiyonunun değerlendirilmesi gereğinden ileri gelmektedir.”Parazit Dalga Yayma ölçümlerinde” ise cihazın fonksiyonlarının değerlendirilmesi gereği yoktur.
Sürekli veya impuls formunda Fönomenler :
Absorbsiyon Odası ( AR ) : Bu metotta bir Absorbsiyon Odası ( veya Faraday Kafesi ) kullanılır.Standardlar genelde 27 MHz den 500 MHz’e kadar alanlarda talepler şart koşarlar.Fakat, talepleri 1000 MHz’e hatta daha yüksek frekanslara, birkaç GHz’e genişletmek, alçak frekans sahasını da yaklaşık 80 MHz’de başlatmak yönünde eğilim vardır.Bu test şeklinin faydası, “Absorbsiyon Odasının”, alan üniformluğu hakkındaki şartları kolayca yerine getirmesidir. Özellikle Mobil telsiz cihazlar da olduğu gibi, 1 GHz den büyük frekansların gittikçe artarak kullanılması, Frekans şartlarının 1 GHz üstüne çıkarılmasına neden olmaktadır.Testler sıklıkla, örneğin 1,89 GHz gibi, spesifik Frekanslarda yapılır ve Mobil Telsiz Cihazlarının sinyalinin özelliklerine uyan “İmpulus formlu” sinyaller kullanılır.
Impuls Formunda Fönomenleri:
Statik Elektrik Deşarjına karşı bağışıklık (Electrostatic Discharge(ESD)): “Statik elektriğin deşarjı”ından, yüklenmiş olan eşya ve /veya kişilerin deşarji ile oluşturulan impulslar anlaşılır. Statik elektriğin deşarji, impuls formundaki bozucu dalgaların sık raslanan kaynağıdır.Bunlar deşarjdan itibaren mekanda yayılıp sızan elektromanyetik alan ve yüksek frekanslı akımlara neden olurlar. Bu akımlar, kompenentlere tamir edilemeyecek şekilde zarar verebilirler. İnpuls’un yükselme zamanı çok kısadır(1 ns’den azdır).Impuls Süresi de 100 ns’den kısa olabilir. Bu incelemeye olanak veren uygun bir test düzeni ile yapılan ölçümlerde, gerekli ESD-Impuls’u üretebilen ESD-Tabancası kullanılır.Genelde, normal kullanmada temas edilebilen bütün noktalar incelenir.
İletkenlerde ani darbe gerilim sivriliklerine karşı bağışıklık: Darbe gerilim sivriliğinden, alçak gerilim şebekesine bağlanan cihazın, şebeke bağlantı kabloları veya sinyal iletkenlerindeki impuls formunda, bozucu sinyal dalgaları büyüklükleri anlaşılır. İmpuls’lar , şalter açma kapamayı takiben ortaya çıkan aşırı gerilim ve yıldırım deşarjı (direkt yıldırım isabeti değil) etkisi ile oluşurlar. Darbe gerilim sivrilikleri, Formları, Genlikleri, Oluşma anları ve süreleri bakımından öngörülemiyen davranışları ile karakterize edilirler. Testlerde kullanılan “Darbe Gerilim Generatörü”, incelenen cihazın bu Fönomen’e dayanıp dayanamayacağının test edilebileceği böyle“Impuls”ları simule eder.
“Gerilim Sivriliklerinin” iki farklı çeşidi bulunur:

 1. Ani elektrik darbe gerilim sivrilikleri
 2. Darbe gerilimleri

a- Ani Elektrik Darbe Gerilim Sivrilikleri (Electrical Fast Transients (EFT)/Bursts):
Bunlar, 15 ms ve takiben 285 ms’lik aralıklarla tekrarlanan frekanslar ve genlikler ile öngörülen formda ani, süratli, relativ olarak alçak enerjili gerilim darbe serileridir. Bunlar sürekli tekrarlanır. En sık kullanılan Inpulsform’u 5 ns’lik bir yükselme zamanı ve 50 ns’lik bir impuls süresine sahiptir. Kullanılan genlik 0,5 kV ve 4 kV arasında değişir.
b- Darbe Gerilimleri (Surges) :
Bu yüksek enerjili Impulsform’unun yükselme zamanı 1Ms ile 8 Ms arasında ve impuls süresi 50 Ms ile 20 Ms arasındadır. Test gerilimi 0.5 kVile 4 kV arasında değişir. Özel Durumlarda daha yüksek test gerilimleri kullanılabilir. Darbe Gerilim Testleri Standartları (örneğin EN 61000-4-5), darbe gerilimine karşı koruma üzerine tamamlayıcı bilgiler içerirler. Yüksek Frekanslı Propagasyon-Akımına karşı bağışıklık: Bu testler Radyo istasyonlarının ve telsiz yayınlarının etkilerini simule etmelidir. Bu metot başlangıçta Audio ve Video cihazları için gerçekleştirilen testlerden oluşur. Burada, 150kHz ile 150mHz arasındaki frekans bölgesinde, yüksek frekanslı senkron akımlar, cihazın bağlanan iletkenlerine kuple edilir. Bir “Absorbsiyon odasında (AR)”, üniform bir alan yaratmanın sıklıkla problemli olduğu, 26mHz ile 80mHz frekans aralığında bir çok durumda direkt elektromanyetik dalga yayınlama metodu yerine bu metot kullanılır.
Aşırı Gerilim sıçraması, gerilim kesintileri gibi diğer Fönemen’ler (Voltage dips&interrupts):
Bu testlerde, şebeke gerilimi tarafında gerilim değiştirilir yahut kısmen kesilir.
ÖRNEK: CE-İşareti iliştirebilmek amacıyla “Ses-Amplikatörü” (Audio Amplifier) için Akkredite Avrupalı bir Test ve Sertifikalandırma Kuruluşu tarafından, yapılacağı beyan edilen, EMC test ve incelemeleri aşağıda örnek olarak verilmektedir.
Test ve İnceleme esasları:
•89/336/EEC Avrupa Konseyinin 3.5.1989 tarihli “EMC Directive”
•EN 61000-3-2:2000 Sınır Değerler – Yüksek Harmonik akımları için sınır değerler (Her bir iletken başına 16A’re kadar cihaz giriş akımı)
•EN 61000-3-3:1995+A1:01 Sınır Değerler – Özel bağlantı şartı olmayan, herbir iletken başına16A’dan küçük ölçüm akımlı cihazlar için, Alçak Gerilim Besleme Şebekesindeki gerilim değişmelerinin, gerilim sınırlarının ve gerilim kırpışmalarının sınırlanması
•EN 55013:2001+A1:03 Ses ve TV-Radyo alıcıları ve Entertainment Elektroniğinin benzer cihazları; parazit radyo dalgaları özellikleri; sınır değerler ve ölçüm metotları
•EN 55020:2002+A1:03 Ses ve TV-Radyo alıcıları ve Entertainmend Elektroniğinin benzer cihazları; Parazitlere karşı bağışıklık özellikleri; sınır değerleri ve test metotları

Test Kapsamı :
Yukarıdaki “EMC-Directive” ve standartlar esas alınarak EMC ile ilgili olarak aşağıdaki CE-Uyumluluk Testleri ve incelemeleri yapılır.

 1. Alçak frekanslı Parazit dalga yayma (şebeke yüksek harmonikleri ve alçak frekanslı şebeke harmonikleri )
 2. Yüksek Frekanslı parazit dalga yayma (radyo parazit dalgaları bastırma)
 3. Bağışıklık
  1. Statik Elektrik Deşarjına (ESD) karşı
  2. Ani elektrik darbe gerilim sivrilikleri (EFT/Burst)’ne karşı
  3. Darbe Gerilimlerine (Surge )karşı
  4. Elektromanyetik dalga radyasyonu ve iletken yoluyla yayılan yüksek frekanslı parazitler karşı
  5. Şebeke gerilim kesilmeleri ve gerilim düşümlerine karşı
  6. Manyetik alanlar

http://www.ftalat.com

http://www.fitalat.com

http://www.azoboyar.com

http://www.tekstiltesti.com

http://www.tekstiltestleri.com

http://www.hasliktesti.com

http://www.hasliktestleri.com

http://www.fizikseltestler.com

http://www.ekolojiktestler.com

http://www.deritesti.com

http://www.deritestleri.com

http://www.kumastesti.com

http://www.kumastestleri.com

http://www.otomotivtestleri.com

http://www.otomotivtesti.com

http://www.tekstillaboratuvari.com

http://www.kalitesertifikasi.com

http://www.kalitesertifika.com