BT Corporate - шаблон joomla Оригами

UAC Mühendislik

ISO 22000:2005

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
ISO22000

Sağlıklı olmak, bir insanın en temel ihtiyacı ve hakkıdır. Gıda ürünleri ise sağlımızı en kolay etkileyecek etmenlerin başında gelir. Dolayısıyla gıda ürününün güvenliği, ürünü kullanan tüketicinin mutlak bir talebidir ve üretici firmalarda tamamıyla yönetimin sorumluluğudur. O nedenle kalite sistemi terminolojisine göre; gıda güvenliğine mutlak ve değişmez bir kalite parametresi gözü ile bakmak gerekir.

ISO 22000'in Faydaları

 1. Rekabet gücü yaratarak pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesini sağlar.
 2. Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlar.
 3. Gıda mevzuatlına ve kanunlara uyumluluğu sağlar.
 4. Müşteri güvenini ve memnuniyetini sağlar.
 5. Avrupa Birliği içinde ve dışında ticaret kolaylığı sağlar.
 6. Düzeltici yerine önleyici metotlar kullanımı ürün kayıplarını engeller.
 7. Ürün kalitesi gelişir.
 8. Güvenlik konularına genel bir yaklaşım sağlar.
 9. Spesifikasyon ve yasal mevzuatla uyum içinde olunduğunun kanıtıdır.
 10. Potansiyel tehlikeler başlangıçta ortaya çıkarılır ve giderilebilir.
 11. Gıda kökenli tehlikelerin ekonomik bir şekilde kontrolünü sağlar.
 12. Proses kontrolü ile hatalı ürün üretme riskinin azaltılmasını sağlar.
 13. Güvenli olmayan ürünün üretimi ve satışı riskini azaltır.
 14. Üretilmiş olan ürünün kalite kontrolünden, önleyici kalite güvencesine geçişi sağlar.
 15. Gıda zehirlenmeleri ve ölüm risklerinin düşürülmesini sağlar.
 16. Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi için yöntem tanımlar.
 17. Gıda israfının (gıda bozulmaları, vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesini sağlar.
 18. Çalışma ortamının iyileşmesini sağlar.
 19. Gıda tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturmayı sağlar.
 20. Uluslararası pazarlara girişte ilk gereksinimi karşılar.
 21. Yönetim etkinliğini artırır.
 22. ISO 22000:2005 Standardı, gıda güvenliği için tehlike oluşturabilecek durumları belirler ve bunlar için şu yükümlülükleri şart koşar:
 23. Codex Alimentarius prensiplerine uygun bir HACCP Sistemi oluşturulması,
 24. Bir yönetim sistemi kurulması,
 25. İyi üretim uygulamaları (Pre-requisite programmes)
 26. Tedarik zinciri içinde etkileşimli iletişim.

Gıda güvenliği; gıdada tüketim anında gıda kaynaklı tehlikelerin bulunması ile ilgilidir. Gıda güvenliğitehlikelerine giriş gıda zincirinin herhangi bir basamağında ortaya çıkabilir, bu nedenle de gıda zinciriboyunca etkin bir kontrolün gerçekleştirilmesi önemlidir. Bu nedenle, gıda güvenliği, gıda zincirinde yer alantüm birimlerin katkısıyla sağlanan bir olgudur.Yem üreticilerinden birincil üreticilere, gıda işleyenlerden, taşımaya, depolama operatörlerine vetaşeronlardan perakende satış yerleri ve gıda servislerine (ekipman üreticileri, ambalaj materyali, temizlikajanları, katkı ve bileşen üreticileri gibi ilgili kuruluşlar dahil) kadar değişen bir zinciri kapsamaktadır. Hizmetsağlayıcılar da bu zincire dahildir.

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, gıda zinciri boyunca son tüketime kadar gıda güvenliğini sağlamak için takip eden genellikle anahtar öğeler olarak kabul edilen öğeleri birleştiren gıda güvenliği yönetimi sistemi için ihtiyaçları tanımlamaktadır:

 1. İnteraktif iletişim
 2. Sistem yönetimi
 3. Ön gereksinim programları
 4. HACCP prensipleri

Gıda zinciri içerisinde yer alan her aşamada tüm ilgili gıda güvenliği tehlikelerinin tanımlanması ve yeterince kontrol edilebilmesinin sağlanabilmesi için gıda zinciri boyunca iletişim zorunludur. Bu, gıda zinciri boyunca en alt kademeden en üst kademeye kadar kuruluşlar arasındaki iletişimi göstermektedir. Tüketicilerle ve tedarikçilerle tanımlanan tehlikeler ve kontrol önlemleri hakkında iletişim, tüketici ve tedarikçi gereksinimlerinin (son ürünün kullanılışı ve bunun için gerekenler ile son ürün üzerine etkileri gibi) açığa kavuşturulmasına yardımcı olacaktır. Son tüketiciye gıda zincirinde güvenli gıda ürünleri ulaştırmak ve etkili bir iletişim sağlamak için kuruluşun gıda zincirindeki rolünün ve pozisyonunun bilinmesi zorunludur. En etkin gıda güvenliği sistemi, kuruluşun bütün yönetim aktiviteleri arasında düzenli bir yönetim sistemi ve işbirliğinin kurulması, hayata geçirilmesi ve gerektiğinde güncelleme yapılması ile başarılabilir. Bu olgu, kuruluş ve ilgili birimler arasında maksimum faydayı sağlamaktadır. ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı iki standart arasındaki uyumu artırmak için ISO 9001 ile aynı sıraya konulmuştur. ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı ile ISO 9001 entegrasyon sistemin doküman yönünü kuvvetlendirmektedir.

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı diğer yönetim sistemi standartlarından bağımsız olarak uygulanabilir. ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının yürütülmesi, mevcut ilgili yönetim sistemi gereksinimleriyle sıra ile veya işbirliği hâlinde olabileceği gibi, kuruluş ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının gereksinimlerine uyan bir gıda güvenliği yönetim sistemi kurmak için mevcut yönetim sistemi veya sistemlerini kullanabilir. ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Codex Alimentarius Komisyonu tarafından geliştirilen HACCP sistemi prensipleri ve uygulama basamaklarını tamamlamaktadır. ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, denetlenebilir şartlar aracılığıyla, HACCP planı ile ön gereksinim programlarını birleştirir. Tehlike analizleri, etkin bir gıda güvenliği yönetim sistemi için anahtar role sahiptir, çünkü tehlike analizlerinin yürütülmesi, kontrol önlemlerinin etkin bir şekilde belirlenmesi ve uygulanması için gerekli bilgiyi organize etmede yardımcı olur.

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, kullanılan proses ve tesislerin tipi ile ilgili tehlikeler dahil, gıda zincirinde oluşması beklenen tehlikelerin tanımlanmasını ve değerlendirmesini gerektirmektedir. Bu nedenle ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, saptanan belirli tehlikelerin bir kuruluş tarafından kontrol edilebilirken, bu tehlikelerin diğerleri tarafından niçin kontrol edilemediğini belirlemek ve bu durumu kayıt altına almak için gereklidir. Tehlike analizleri sırasında, kuruluş, ön gereksinim programlarının birleşimi, operasyonel ön gereksinim programları ve HACCP planı ile tehlike kontrolünü sağlamak için kullanılan stratejiyi belirler.

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, uygulanmasını kolaylaştırmak için bir denetleme standardı olarak geliştirilmiştir. Buna karşın her bir kuruluş, ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının gereksinimlerini yerine getirmek için gerekli metotları ve yaklaşımları seçmekte serbesttir. ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının her bir kuruluşta uygulanmasına yardımcı olmak için kullanım rehberi ISO/TS 22004 ‘te verilmiştir. ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı sadece gıda güvenliği ile ilgili yaklaşımlar verme amacındadır. ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı tarafından verilen yaklaşım tarzının aynısı, gıdanın diğer spesifik konularını düzenlemek ve bunun sonucu olarak bu konuları iyileştirmek için de kullanılabilir (örneğin etik konularda ve tüketicinin bilgilendirilmesinde).

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, bir kuruluşun (küçük ve/veya az gelişmiş bir kuruluş gibi) harici olarak geliştirilmiş kontrol önlem kombinasyonu uygulamasına imkan vermektedir. ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının amacı, küresel düzeyde gıda zinciri içindeki işlerde, gıda güvenliği yönetimi şartlarına uyum sağlamaktır. ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, kuruluşlar tarafından kanunların gerektirdiğinden daha çok, daha odaklanmış, tutarlı ve entegre gıda güvenliği yönetimi sistemi uygulamak isteyenlere yönelik tasarlanmıştır. ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, kendi gıda güvenliği yönetim sisteminde, yasal ve düzenleyici gereksinimlerle ilgili uygulamaları karşılayacak bir organizasyon gerektirmektedir.

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, gıda zincirinde yer alan bir kuruluşta, gıdanın tüketimi anında güvenli olmasını sağlamak ve gıda güvenliğine yönelik olan tehditleri kontrol altına alma yeteneğini göstermek için gerekli olan gıda güvenliği yönetim sistemine ait şartları kapsar. ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, gıda zincirinde herhangi bir şekilde yer alıp, sistemi uygulayarak, güvenli gıda üretmek isteyen boyutu her ne olursa olsun, her kuruluşta uygulanabilir. ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının herhangi bir gereksinimini karşılıklarını yerine getirmek için, iç ve/veya dış kaynaklar kullanılabilir.

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, bir kuruluşun sahip olması gereken aşağıdaki koşulları kapsar;

 1. Bir gıda güvenliği yönetim sistemi planlayarak, uygulayarak, sürdürerek ve gerektiğinde güncelleyerek ürünleri kullanım amacına göre tüketici için güvenli hâle getirmek,
 2. Kanuni ve düzenleyici gıda güvenliği gereksinimlerine uygun olduğunu göstermek,
 3. Müşteri gereksinimlerini değerlendirmek ve değer vermek, tüketici memnuniyetini artırmak için gıda güvenliği ile ilgili tüketici gereksinimlerinde iki taraflı uyumun olduğunu göstermek,
 4. Gıda güvenliği ile ilgili konularda, gıda zincirinde yer alan tedarikçi, müşteri ve ilgili birimler ile etkin bir iletişim kurmak,
 5. Kuruluşun gıda güvenliği politikasına uyduğunun garantisini vermek,
 6. Kuruluşun konu ile ilgili gruplara uyumluluğunu göstermek,
 7. Gıda güvenliği yönetim sisteminin bir dış kuruluştan sertifikasyonu ve/veya tescili için çalışmak veya bu standarda uyumluluğunu beyan etmek ya da kendi uyumluluğunu değerlendirmek.

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının tüm şartları geneldir ve boyut ve karmaşıklığına bakılmaksızın gıda zincirinde yer alan tüm kuruluşlarda uygulanması amaçlanmaktadır. ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, gıda zincirinin bir veya daha fazla aşamasında, doğrudan veya dolaylı olarak yer alan kuruluşları içermektedir. Bu çerçeve içerisinde doğrudan yer alan kuruluşlar; yem üreticileri, hasatçılar, çiftçiler, gıda bileşeni üreticileri, gıda üreticileri, satıcıları, gıda servisleri, hazır yemek firmaları, temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar, taşıyıcılar, depolama ve dağıtım kuruluşlarıdır, ancak sadece bunlarla sınırlı değildir. Dolaylı olarak yer alan kuruluşlar arasında ise ekipman sağlayan kuruluşlar, temizlik ve sanitasyon ajanları, ambalaj malzemeleri ve gıda ile temasta bulunan diğer öğeleri üreten kuruluşlar vardır, ancak sadece bunlarla sınırlı değildir. ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı küçük ve/veya az gelişmiş işletmeler gibi kuruluşların (örneğin küçük çiftlikler, küçük dağıtıcılar, küçük satıcılar veya gıda servisleri gibi) harici olarak geliştirilmiş kontrol önlem kombinasyonları uygulamasına izin vermektedir.

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı maddeleri aşağıda verilmiştir.
3 Terimler ve tarifler
3.1 Gıda güvenliği
3.2 Gıda
3.3 Gıda güvenliği
3.4 Gıda güvenliği
3.5 Son ürün
3.6 Akış şeması
3.7 Kontrol önlemi
3.8 Ön gereksinim programı
3.9 Operasyonel ön gereksinim programı (OGP
3.10 Kritik kontrol noktası (KKN
3.11 Kritik limit
3.12 İzleme
3.13 Düzeltme
3.14 Düzeltici faaliyet
3.15 Geçerli kılma
3.16 Doğrulama
3.17 Güncelleme
4 Gıda güvenliği yönetim sistemi
4.1 Genel şartlar
4.2 Dokümantasyon şartları
5 Yönetim sorumluluğu
5.1 Yönetimin taahhüdü
5.2 Gıda güvenliği politikası
5.3 Gıda güvenliği yönetim sisteminin planlanması
5.4 Sorumluluk ve yetki
5.5 Gıda güvenliği ekip lideri
5.6 İletişim
5.7 Acil durumlara hazırlılık ve
5.8 Yönetimin gözden geçirmesi
6 Kaynak yönetimi
6.1 Kaynakların sağlanması
6.2 İnsan kaynakları
6.3 Alt yapı
6.4 Çalışma ortamı
7 Güvenli ürün planlama ve gerçekleştirme
7.1 Genel
7.2 Ön gereksinim programları
7.3 Tehlike analizlerini gerçekleştirmenin birincil aşamaları
7.4 Tehlike analizi
7.5 Operasyonel ön gereksinim programlarının oluşturulması
7.6 HACCP planının oluşturulması
7.7 OGP ve HACCP planlarında belirtilen başlangıç bilgi ve dokümanların güncelleştirilmesi
7.8 Doğrulama planlaması
7.9 İzlenebilirlik sistemi
7.10 Uygunsuzluk kontrolü
8 Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi
8.1 Genel
8.2 Kontrol önlem kombinasyonlarının geçerli kılınması
8.3 İzleme ve ölçmenin kontrolü
8.4 Gıda güvenliği yönetim sisteminin doğrulanması
8.5 İyileştirme
Ek A (Bilgi için) - ISO 22000:2005 ve ISO 9001:2000 arasındaki eşleşme
Ek B (Bilgi için) - HACCP ve ISO 22000: 2005 arasındaki eşleşme
Ek C (Bilgi için) - Ön gereksinim programları da dahil kontrol önlemlerine örnekler sağlayan ve bunların seçilmesi ve kullanılmasına yönelik yol gösteren Codex Alimentarius Komisyonu kaynakarı